คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 

รายชื่อกรรมการ

 

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 

พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา
กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายยงยุทธ จันทรโรทัย
กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีนโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคน ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือ