คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

รายชื่อกรรมการ

 

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุชาติ ระมาศ
กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักการสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ปรับชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากเดิมเป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น