ผลิตภัณฑ์และบริการ

          สาร LAB (Linear Alkyl Benzene) เป็นสารตั้งต้นหลักในธุรกิจผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยเกิดจากการนำสารเบนซีนมาทำ ปฏิกิริยาแอลคิเลชั่นกับนอร์มัล พาราฟิน (Normal Paraffin) ซึ่งสกัดได้จากนํ้ามันก๊าด (Kerosene) โดยสาร LAB เกือบทั้งหมดจะถูกนำไปผลิตเป็น LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonates) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยกว่า 80% ของสาร LAS ถูกนำไปใช้ในการผลิตผงซักฟอกเพื่อใช้ในครัวเรือน ส่วนที่เหลือนำไปใช้การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ LAS เป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ประเภทหนึ่ง ที่เมื่อละลายนํ้าแล้วจะช่วยลดแรงตึงผิวของนํ้า โดยมีคุณสมบัติช่วยให้เกิดฟอง และมีความสามารถในการดึงสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวให้กระจายอยู่ในนํ้า

 

การนำไปใช้

สาร LAB (Linear Alkyl Benzene) เป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

   •  ผงซักฟอก (Powders detergents)
   •  นํ้ายาซักผ้า (Liquid detergents)
   •  นํ้ายาล้างจาน (Dishwashing liquids)
   •  นํ้ายาทำความสะอาดในครัวเรือน (Liquid household cleaners)
   •  สารเคมีกำจัดวัชพืช (Agricultural herbicides)
   •  การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization)
   •  สารที่สามารถลดแรงตึงผิวประเภทอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifier)
   •  นํ้ายาหรือสารเคมีที่ใช้เคลือบฟิล์ม กระจกหรือวัตถุอื่น (Wetting agent)