ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (TOP SPP)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2999
0 - 2299 - 0000
โทรสาร : 0 - 2797 - 2970
เลขทะเบียนบริษัท 0105556198933
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)
ทุนจดทะเบียน (บาท) 3,500,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (เรียกชำระแล้ว) 350,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 99.99

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 14
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2140 – 4600
โทรสาร : 0 – 2140 – 4601
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000411
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน 14,983,008,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (เรียกชำระแล้ว) 1,498,300,800
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น อื่นๆ                          ร้อยละ 24.99
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล    ร้อยละ 22.73
บมจ. ปตท.                    ร้อยละ 22.58
บมจ. ไทยออยล์                ร้อยละ 20.78