ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)

สถานที่ตั้ง 105/12 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 – 3835 – 1317-9
0 – 3835 – 1878
โทรสาร : 0 – 3835 – 1320
เลขทะเบียนบริษัท 0105539103288
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอะโรเมติกส์ขั้นต้น
ทุนจดทะเบียน 2,572,414,160 บาท
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 257,241,416 หุ้น
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100