ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (TES)

เป็นธุรกิจการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในเครือไทยออยล์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2550
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100