ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB)

โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของ บมจ. ไทยลู้บเบส ซึ่งไทยออยล์ถือหุ้นทั้งหมด มีบทบาทในการสร้างเสริมรายได้
ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2540
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
กำลังการผลิต
นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 267,015 ตันต่อปี
ยางมะตอย 350,000 ตันต่อปี
น้ำมันยางมลพิษต่ำ 67,520 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

กระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (TLB)

 •      หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit) เป็นหน่วยแรกของกระบวนการผลิต โดยมีหน้าที่กลั่นแยกชนิดของน้ำมันตามลำดับอุณหภูมิที่ความดันสุญญากาศ เพื่อผลิตน้ำมันดีเซลสุญญากาศ (VGO) 3 ชนิด ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานต่อไป
 •  
 •      หน่วยแยกแอสฟัลท์ (Propane Deasphalting Unit) ทำหน้าที่สกัดแอสฟัลท์ออกจากกากน้ำมันที่ได้จากก้นหอกลั่นสุญญากาศ โดยใช้โพรเพนเป็นสารทำละลาย เพื่อผลิตน้ำมันพร่องแอสฟัลท์ (Deasphalted Oil) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ชนิด 150 ไบรท์สต็อก (150BS) และแอสฟัลท์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางมะตอยต่อไป
 •  
 •      หน่วยสกัดสารอะโรเมติกส์ (MP Refining Unit) ทำหน้าที่สกัดสารอะโรเมติกส์จากน้ำมันดีเซลสุญญากาศ (VGO) และน้ำมันพร่อง
  แอสฟัลท์ โดยใช้สารละลายชื่อ n - Methyl - 2 - pyrrolidone (NMP) เป็นตัวทำละลาย เพื่อผลิตน้ำมันพร่องสารอะโรเมติกส์ (Raffinates) ที่มีดัชนีความหนืดสูงขึ้น
 •  
 •      หน่วยกำจัดกำมะถันและฟอกสี (Hydrofinishing Unit) ทำหน้าที่ในการแยกกำมะถันในน้ำมันพร่องสารอะโรเมติกส์ออก โดยการทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน เพื่อผลิตน้ำมันบำบัดด้วยไฮโดรเจน (Hydrotreated Raffinates) ที่บริสุทธิ์และมีสีใสยิ่งขึ้น
 •  
 •      หน่วยแยกไข (Solvent Dewaxing Unit) ทำหน้าที่แยกไขแสล็ก (Slack Wax) ออกจากน้ำมันบำบัดด้วยไฮโดรเจน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีจุดไหลเทต่ำ ได้มาตรฐานสากล และพร้อมจำหน่าย
 •  
 •      หน่วยผลิตน้ำมันยางมลพิษต่ำ (TDAE) ทำหน้าที่แยกสารอะโรเมติกส์ชนิดหลายวง (Polycyclic Aromatic) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันยางมลพิษต่ำ (TDAE)
 •  
     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นของบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 3 ชนิด ซึ่งจำแนกตาม
ความหนืด ได้แก่ 150 SN, 500 SN, และ 150 BS ยางมะตอย น้ำมันยาง (Aromatic Extract) น้ำมันยางมลพิษต่ำ (TDAE) น้ำมันดีเซลสุญญากาศ (VGO) กำมะถัน ไขแสล็ก (Slack Wax) และแนฟทา