ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB)

โรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของ บมจ. ไทยลู้บเบส ซึ่งไทยออยล์ถือหุ้นทั้งหมด มีบทบาทในการสร้างเสริมรายได้
ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2540
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
กำลังการผลิต
นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 267,015 ตันต่อปี
ยางมะตอย 350,000 ตันต่อปี
น้ำมันยางมลพิษต่ำ 67,520 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100
เว็บไซต์ http://www.thailube.co.th

กระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (TLB)