ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ บจก. ไทยพาราไซลีน ซึ่งไทยออยล์ถือหุ้นทั้งหมด จะมีบทบาทในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2545
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
กำลังการผลิต
สารพาราไซลีน 527,000 ตันต่อปี
สารมิกซ์ไซลีน 52,000 ตันต่อปี
สารเบนซีน 259,000 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

Thai Paraxylene Process