คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

รายชื่อกรรมการ

 

นายคณิต สีห์
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี การบริหารกิจการ ดำเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความเป็นธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี