การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)