การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ความยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์สร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์สร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจ
ในการดำเนินธุรกิจจากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจ
ในการดำเนินธุรกิจจากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูล
ด้านราคานํ้ามัน

กลุ่มไทยออยล์จัดทำข้อมูล ด้านราคาน้ำมันขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง ความรู้ทางด้านตลาดนํ้ามัน ผ่านรายงานสถานการณ์นํ้ามัน และบทวิเคราะห์เชิงลึก

กลุ่มไทยออยล์จัดทำข้อมูล
ด้านราคาน้ำมันขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านตลาดนํ้ามัน
ผ่านรายงานสถานการณ์นํ้ามัน และบทวิเคราะห์เชิงลึก

คู่ค้าสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นการเป็นที่สุดของผู้นำ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นหนึ่งเดียวในใจคู่ค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน

กลุ่มไทยออยล์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง การบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแบบแผนข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

นักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์ มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กลุ่มไทยออยล์มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว