คู่ค้าสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์ มุ่งเน้นการเป็นที่สุดของผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นหนึ่งเดียวในใจคู่ค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน

ติดต่อเรา

การจัดเตรียมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานร่วมกัน
srm@thaioilgroup.com