ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM)

ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ โดยมี บมจ.ไทยออยล์  ถือหุ้นทั้งหมด ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2541
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ
ขนาดธุรกิจ บริษัทมีเรือขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จำนวน 5 ลำ กำลังการขนส่งรวม 53,850 ตันบรรทุก และมีการร่วมลงทุน ซึ่งมีเรืออีกจำนวน 16 ลำ กำลังการขนส่งรวม 1,082,370 ตันบรรทุก รวมกำลังการขนส่งทั้งหมด 1,136,220 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการเรือขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100 test
ธุรกิจในฐานะเจ้าของเรือ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี :
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด มีเรือขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอยู่ในครอบครอง จำนวนทั้งสิ้น 5 ลำ (กำลังการขนส่งทั้งสิ้น 53,850 ตันบรรทุก) โดยมีเรือหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาด 2,600 ตันบรรทุกจนถึงขนาด 32,250 ตันบรรทุก

 

ชื่อเรือ ตันบรรทุก ปีที่สร้าง ผลิตภัณฑ์ เส้นทางการเดินเรือ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูไบอัมรา 1
32,250 2539 ปิโตรเลียม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download 

ภูไบภัทรา 1
7,000 2551 ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download 

ภูไบภัทรา 2
7,000 2552 ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download 

ภูไบภัทรา 3
5,000 2534 ปิโตรเลียม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download 

ภูไบภัทรา 4
2,600 2538 ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี ภายในประเทศ Download 

 

เรือขนส่งในกลุ่มของบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด :

 

ชื่อเรือ ตันบรรทุก ปีที่สร้าง ผลิตภัณฑ์ เส้นทางการเดินเรือ รายละเอียดเพิ่มเติม

TATEYAMA
300,000 2545 น้ำมันดิบ ตะวันออกกลาง Download 

TAIZAN
300,000 2545 น้ำมันดิบ ตะวันออกกลาง, เอเชีย Download 

TENYO
281,050 2543 น้ำมันดิบ เอเชีย Download 

NORTHERN PEARL
100,000 1999 ปิโตรเลียม เอเชีย Download 

SOUTHERN PEARL
100,000 1994 น้ำมันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เอเชีย Download 

TMS 1-11
(1,320 ตันบรรทุก)
120 - ลูกเรือ / สัมภาระ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download 

 

ตัวแทนเรือ โดยทำหน้าที่

ออกหนังสือขอรับใบสั่งปล่อย เพื่อมอบให้แก่ตัวแทนเรือแทนใบตราส่งสินค้าต้นฉบับจัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของท่าเรือ ในการนำเรือเข้าเทียบท่า เพื่อทำการรับบรรทุก (Loading) หรือขนถ่าย (Discharge) สินค้า
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำเรือระหว่างที่เรือเทียบท่า เพื่อทำการรับบรรทุก (Loading) หรือขนถ่าย (Discharge) สินค้า
ควบคุมดูแลการรับบรรทุก (Loading) หรือขนถ่าย (Discharge) สินค้า ให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามสัญญาที่เจ้าของเรือตกลงไว้กับผู้เกี่ยวข้อง หากมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างการรับบรรทุก (Loading) หรือขนถ่าย (Discharge) สินค้า จะต้องรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อนำไปสู่การยุติข้อพิพาทให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ตัวแทนออกของ โดยทำหน้าที่
เป็นตัวแทนผู้นำเข้าหรือส่งออกในการผ่านพิธีการทางศุลกากร
ออกใบขนสินค้า / ใบกำกับสินค้า
ยื่นภาษีแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก
ยื่นขอคืนภาษีแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก
ยื่นขอ Certificate of Origin (CO) กับสภาหอการค้าหรือกรมการค้าระหว่างประเทศแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก

 

Ship Broker โดยทำหน้าที่
จัดหาเรือประเภทเรือขนส่งสินค้าเหลว (Bulk Carrier) ที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดของการเดินเรือในและระหว่างประเทศ เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงกลั่น ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเส้นทางที่ให้บริการประจำคือ ไทย-สิงคโปร์ ไทย-มาเลเซีย ไทย-จีน ไทย-อินเดีย จีน-ไทย เกาหลี-ไทย ญี่ปุ่น-ไทย เป็นต้น
จัดหาสินค้าให้เรือเพื่อให้สามารถเดินเรือได้ครบเที่ยวโดยไม่ต้องรอสินค้า
ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสายเรือ และสถานที่ส่งและรับสินค้า ตลอดจนดำเนินงานเอกสารเพื่อให้สินค้าโหลดและจัดส่งครบถ้วนตามปริมาณ และตรงตามวันที่ต้องการ
ติดตามปริมาณสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งและเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)
ประสานงานการเรียกร้องค่าเสียเวลาเรือ
ธุรกิจในฐานะกลุ่มบริษัทเรือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรือชนิดต่างๆ

Thaioil Marine International Private Limited (TOMI)

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็น Holding Company ลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่ง
นํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2553
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ขนาดธุรกิจ เรือขนส่ง VLCC กำลังการขนส่ง 281,050 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ บริการจัดหาเรือ  VLCC  ขนส่งน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตมายังโรงกลั่น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 100

TOP-NYK MarineOne Private Limited (TOP-NYK)

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดหาเรือขนส่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ขนาดธุรกิจ เรือ VLCC จำนวน 1 ลำ กำลังการขนส่ง 281,050 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น Thaioil Marine International Pte Ltd. ร้อยละ 50
กลุ่ม NYK ร้อยละ 50

TOP-NTL Private Limited (TOP-NTL)

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดการกองทุนธุรกิจ (Trustee Manager)

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ จัดการกองทุนธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ -
ผลิตภัณฑ์ / บริการ จัดการกองทุนธุรกิจให้กับ TOP-NTL Shipping Trust
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก.นทลิน ร้อยละ 50

TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL Shipping Trust)

เป็นกองทุนธุรกิจ (ฺBusiness Trust) ที่ไทยออยล์มารีนร่วมลงทุน และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2555
ประเภทธุรกิจ กองทุนธุรกิจ (ฺฺBusiness Trust) ลงทุนในกองเรือ
ขนาดธุรกิจ เรือ VLCC จำนวน 2 ลำ กำลังขนส่งรวม 600,000 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมี และบริหารจัดการกองเรือ บุคลากรประจำเรือ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก.นทลิน ร้อยละ 50

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (TOP-NS)

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้บริการจัดเก็บและขนส่งนํ้ามันดิบ ฟีดสต๊อก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ ฟีดสต๊อดและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ขนาดธุรกิจ เรือ AFRAMAX จำนวน 2 ลำ กำลังการขนส่งรวม 200,000 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ ฟีดสต๊อกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 35
บจก. นทลิน ร้อยละ 35
TOP - NTL Shipping Trust ร้อยละ 30
ธุรกิจให้บริการเรือสนับสนุนงานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม

บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS)

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มารีนที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือ และสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาค

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขนาดธุรกิจ เรือรับส่งลูกเรือ และสัมภาระทางทะเล (Crew Boat) จำนวน 11 ลำ กำลังการขนส่งรวม 1,320 ตันบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทยและภูมิภาค
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 55
บจก.มาร์ซัน ร้อยละ 45
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (TIM)

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด, บริษัท นทลิน จำกัด และบริษัท Thome Ship Management Private Limited เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการเรือ และพัฒนากองเรือในระดับสากล

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2554
ประเภทธุรกิจ ให้บริการบริหารจัดการเรือ
ขนาดธุรกิจ -
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ให้บริการบริหารจัดการเรือ และพัฒนากองเรือในระดับสากล 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บจก.ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 33.3
บจก.นทลิน ร้อยละ 33.3
Thome Ship Management Pte Ltd. ร้อยละ 33.3

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)


ธุรกิจขนส่งนํ้ามันสำเร็จรูปภายในประเทศที่ไทยออยล์ถือหุ้นอยู่ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2537
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งนํ้ามันทางท่อ
กำลังการส่ง 26,000 ล้านลิตรต่อปี
ผลิตภัณฑ์นํ้ามันที่ส่งผ่านท่อ นํ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว
นํ้ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว
นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และนํ้ามันดีเซล
ระยะทางการส่ง โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล์และเอสโซ่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปยังคลังนํ้ามัน ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร คลังนํ้ามัน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และคลังนํ้ามัน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
รวมระยะทาง 255 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมท่อส่งนํ้ามัน
ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และมาบตาพุด
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ปตท. ร้อยละ 33.19
บมจ. เอสโซ่ ร้อยละ 20.66
บจ. เชลล์ ร้อยละ 14.87
บจ. คาลเท็กซ์ ร้อยละ 9.91
บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 9.19
คูเวตปิโตรเลี่ยม ร้อยละ 4.96
ปิโตรนาส ร้อยละ 3.97
บีพี ร้อยละ 3.24