ตอบคำถามลูกค้า

การรับผลิตภัณฑ์จากไทยออยล์มีกี่ช่องทาง
A :

มี 2 ช่องทางได้แก่
1. ทางรถยนต์ ได้แก่ คลังศรีราชา, คลังลำลูกกา และคลังสระบุรี
2. ทางเรือ

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ มีประเภทใดบ้าง
A :

ลูกค้าสำหรับค้าส่ง และสำหรับค้าปลีก

ลูกค้าของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมการรับผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์ ที่คลังศรีราชาต้องทำอย่างไร
A :

ลูกค้าของบริษัททำหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการเข้าเยี่ยมชมมาที่

E-mail : [email protected]

การสมัครเป็นลูกค้าของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
A :

1. งบการเงินเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ปีย้อนหลัง
2. รายงานประจำปี (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)
5. เอกสารแนะนำบริษัท
6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)
7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20)
9. ใบทะเบียนการเป้นผู้ค้าน้ำมัน (มาตรา 7 (แบบ นพ.104)/มาตรา 10 (แบบ นพ.105))
10. สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อน้ำมันสำหรับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร - หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด (แบบ ธพ. ค 412)

 

"ติดต่อแผนกจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-797-2999"

 

 

การสมัครเป็นลูกค้าของบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาราไซลิน จำกัด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
A :

1. งบการเงินเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ปี ย้อนหลัง
2. รายงานประจำปี
3. หนังสือรับรองบริษัทจากกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)
5. เอกสารแนะนำบริษัท
6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
7. Counter Party Registration Form

 

ติดต่อแผนกจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและปิโตรเคมีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-797-2999