วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์
 

 

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน


 


 

พันธกิจ

 
 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ภายใต้การบริหารจัดการชั้นแนวหน้าและความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 


 

ค่านิยม