ธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์

กลุ่มไทยออยล์ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการ โดยแบ่งเป็นธุรกิจดังนี้

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจผู้ผลิตสาร LAB (LABIX)
การบริหารจัดการด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล (TES)