คู่ค้าสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ รวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแบบแผนข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา

การจัดเตรียมข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานร่วมกัน
srm@thaioilgroup.com