ประกาศการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อน PDPA บังคับใช้