ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์คว้า 4 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award)

จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     เมื่อเร็วๆนี้  กลุ่มไทยออยล์ได้รับ 4 รางวัล จากพิธีประกาศผลรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) จัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 62 ปี ปส. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดยรางวัลที่กลุ่มไทยออยล์ได้รับ ประกอบด้วย

1. รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล ด้านวัสดุกัมมันตรังสี ให้แก่ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

2. รางวัลระดับดีมาก 2 รางวัล ได้แก่ ด้านวัสดุกัมมันตรังสีและด้านเครื่องกำเนิดรังสี ให้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลระดับดีมากอีก 1 รางวัล ด้านเครื่องกำเนิดรังสี ให้แก่ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด  

     โดยมี คุณประทีป เลียงเพ็ชร ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

     โครงการ OAP Award จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุนด้านความปลอดภัยจากการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในทางสันติให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย โดยรางวัลที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญในการควบคุมการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีที่นำมาใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ และปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ

สำหรับบรรณาธิการ

     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292 

Email: Korakoj@thaioilgroup.com