ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์จัดงาน “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข”กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน

     เมื่อเร็วๆ นี้ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิด

“ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข” กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน ณ บริเวณอาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ชลบุรี ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกตลาดชุมชน โดยบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ของโครงการเพื่อชุมชน (นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม) และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งพนักงาน และพนักงานผู้รับเหมาเป็นจำนวนมาก

สำหรับบรรณาธิการ

     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292 

 Email: [email protected]