ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ จากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน