เกี่ยวกับเรา

 

แหล่งความรู้ด้านราคานํ้ามัน 

 

 
บริษัท ไทยออยล์ จัดทำ ศูนย์ข้อมูลด้านราคาน้ำมัน ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านราคานํ้ามัน 
ผ่านรายงานสถานการณ์ “ทันต่อเหตุการณ์” และบทวิเคราะห์ “เชิงลึก” เพือให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่
“ถูกต้อง” และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ