ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยออยล์คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Thailand HR Innovation Award 2023)

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร พร้อมด้วย คุณจิราภรณ์ กมลอินทร์ ผู้จัดการแรงงาน/พนักงานสัมพันธ์ คุณเบญจวรรณ พุ่มพฤกษ์ ผู้จัดการกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร และคุณอาภากร วงศ์สถาพรพัฒน์  ผู้จัดการปฏิบัติงานพิเศษ รับมอบ รางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 ระดับ Silver Award ในงาน Thailand HR Day 2023 จาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

     รางวัลดังกล่าวไทยออยล์ได้รับ จากการดำเนิน “โครงการ 5 สุข (Well-Being at TOP: 5 Happiness)” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาวะองค์รวมบนวิถีดิจิทัล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน โดยครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ สุขกาย สุขเงิน สุขสังคม สุขใจ และสุขชื่นชม ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับบรรณาธิการ

     ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

     นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด และธุรกิจ New S-Curve

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292

Email: Korakoj@thaioilgroup.com