ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

"กลุ่มไทยออยล์" ส่งมอบโครงการ Smart Farming

นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการทำเกษตรกรรมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและผู้ต้องขัง

     กลุ่มไทยออยล์ ร่วมขับเคลื่อนและส่งมอบโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ รวม 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทุนชุมชนตำบลท่าช้าง (ศูนย์สารภีท่าช้าง) จ.อุบลราชธานี พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และพื้นที่เรือนจำกลางชลบุรี จ.ชลบุรี 

     นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์เห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการนำมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การติดตั้งระบบ IoT (Internet of thing) และเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มาสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กลุ่มเกษตรกรและผู้กระทำผิดที่ใกล้พ้นโทษผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้น Smart Farming และ Smart Marketing ควบคู่กัน
โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี รวม
3 โครงการ และได้ส่งมอบโครงการฯ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ต้องขังนำไปต่อยอดความรู้ และสร้างรายได้ต่อไป โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถพัฒนาการเพาะปลูก เพิ่มรายได้ สร้างองค์ความรู้และวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ดร. ปัทมา ธรรมดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณกลุ่มไทยออยล์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมให้องค์ความรู้ ด้านการจัดการปัจจัยการผลิตและการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยราชมงคลฟาร์ม

     นายสมพงศ์ สนิทมัจโร รักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรือนจำกลางชลบุรีมีแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการยอมรับ เป็นคนดีเมื่อพ้นโทษให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งครอบคลุมการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งขอบคุณกลุ่มไทยออยล์
ที่สนับสนุนโรงเรือนอัจฉริยะ โรงเรือนอเนกประสงค์ พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

     นางทับทิม แท่งคำ ผู้อำนวยการศูนย์สารภีอุบลราชธานี ภายใต้เครือข่ายศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อุบลราชธานี กล่าวขอบคุณกลุ่มไทยออยล์ ที่สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่าช้างน้อยและผู้สนใจทั่วไป ให้มีพื้นที่เรียนรู้และต่อยอดช่องทางการสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับชุมชนและเกษตรกร

     โครงการ Smart Farming เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรเป็น “แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับบรรณาธิการ

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด และธุรกิจ New S-Curve

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฏ  สุนทรวัฒน์ 

มือถือ  081 989 2292

Email: [email protected]