คู่มือ CG และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ

 
ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ