คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ไทยออยล์ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 อันประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคน และเมื่อทุกคนได้รับคู่มือแล้ว ต้องทำการศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพื่อเป็นพันธสัญญาว่า จะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจผ่านมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ ไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

 
ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ