คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินการธุรกิจ (คู่มือ CG)

คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG)

ไทยออยล์ได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 อันประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคน และเมื่อทุกคนได้รับคู่มือแล้ว ต้องทำการศึกษารายละเอียดและรับทราบผ่านระบบใน “ใบรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” เพื่อเป็นพันธสัญญาว่า จะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจผ่านมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ ไทยออยล์จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG)

 
ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือ CG
เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือ CG อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน
และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางตามมาตรการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายการต่อต้าน
การทุจริต
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ