หลักการบริหารจัดการคู่ค้า

หลักการงานจัดซื้อจัดจ้าง

                   หลักการงานจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการดําเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ระยะ 3-5 ปี
CFP สุดยอดหลักการงานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มไทยออยล์

 

C
Clear
  โปร่งใส ชัดเจน ปฏิบัติตามนโยบาย
ข้อกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดมีระบบ Check & Balance
ตลอดกระบวนการมีความชัดเจนในการกําหนดเกณฑ์การประเมินในทุกขั้นตอนที่สําคัญมีการ
จัดอบรมและเน้นยํ้าเรื่องจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฏระเบียบแก่ผู้ปฏิบัติงานมีระบบการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายใน และภายนอก
F
Fair
  เป็นธรรม 
ให้โอกาสคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม สื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในเว็บไซต์คู่ค้าสัมพันธ์
P
Professional
  อย่างมืออาชีพ
โดยทํางานร่วมกับทีมงาน “TOP” Professional Team จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ทํางานร่วมกับที่ปรึกษา มืออาชีพในระดับสากล รวมถึงศึกษาปรับใช้ Best Practice
จากภายนอก เพื่อร่วมกันกําหนดกลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้าง(Bidding Strategy)
และตอบสนองต่อความยั่งยืนในด้านการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม