หลักการบริหารจัดการคู่ค้า

Supply Chain Management Principle

แผนการดําเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ระยะ 3-5 ปี
CFP สุดยอดหลักการงานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มไทยออยล์

Clear : โปร่งใส ชัดเจน ปฏิบัติตามนโยบาย
ข้อกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดมีระบบ Check & Balance ตลอดกระบวนการมีความชัดเจนในการกําหนดเกณฑ์การประเมินในทุกขั้นตอนที่สําคัญมีการจัดอบรม และเน้นยํ้าเรื่องจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฏระเบียบแก่ผู้ปฏิบัติงานมีระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และภายนอก

Fair : เป็นธรรม

ให้โอกาสคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม สื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันในเว็บไซต์คู่ค้าสัมพันธ์

Professional : อย่างมืออาชีพ
โดยทํางานร่วมกับทีมงาน “TOP” Professional Team จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทํางานร่วมกับที่ปรึกษา มืออาชีพในระดับสากล รวมถึงศึกษาปรับใช้ Best Practice จากภายนอก เพื่อร่วมกันกําหนดกลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้าง(Bidding Strategy)      และตอบสนองต่อความยั่งยืนในด้านการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม