ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเครือไทยออยล์ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

 • การบริหารจัดการขบวนการผลิตตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายในโรงกลั่นที่ยั่งยืน (CSR in process)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในส่วนของสังคมใกล้ ชุมชนรอบโรงกลั่น (CSR for Community)
 • สังคมไกลระดับประเทศ (CSR for Society)

โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมเพื่อกระตุ้นสำนึกรับผิดชอบและบ่มเพาะจิตอาสาที่มีต่อสังคม ตลอดจน สื่อสารนโยบายการดำเนินงานเพื่อสังคมของเครือไทยออยล์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางเพื่อสังคมเดียวกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • 1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ สังคมโดยรวม
 • 2. นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืน
 • 3. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ
 • 4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์การดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน
 • • ดำเนินกิจกรรมเพื ่อสังคมโดยเน้นโครงการที ่เชื ่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของเครือไทยออยล์อย่างมีนัยสำคัญ
 • • มุ่งเน้นกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การศึกษา พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ของชุมชน
 • • สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ กลุ่ม ปตท. สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช ่น ชุมชน หน่วยราชการ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการด้านชุมชน

เครือไทยออยล์ ริเริ่มหลัก 3 ประสาน (Principle of Tripartite) หรือ อ่าวอุดมโมเดล และ 5 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนา) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือที่ดีระหว่างเครือไทยออยล์ ชุมชน และส่วนราชการท้องถิ่น โดยตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน อันประกอบด้วยเครือข่าย 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นพื้นที่อำเภอศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง และ เครือไทยออยล์ จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อการมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการ พิจารณาแนวทางการพัฒนาชุมชน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของเครือไทยออยล์ หรือข้อ ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

โมเดลสามประสาน (อ่าวอุดมโมเดล)

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

• ประเมินความต้องการของชุมชน (ประชาพิจารณ์) เพื่อชี้แจงและสร้างแนวทางการทำงานร่วมกัน หาต้นทุนของแต่ละชุมชน ความต้องการหรือความจำเป็นของแต่ละชุมชน โดย การจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนแนวทางและรับฟังความเห็นกับผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน

• ประเมินศักยภาพของชุมชนและความต้องการพื้นฐานของชุมชน เพื่อหาความพร้อมของชุมชน และตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างตรงจุด

• หาภาคีร่วม พันธมิตรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำโครงการ CSR เพื่อนำจุดแข็งและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมาร่วมสร้างและพัฒนาโครงการ CSR ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและ สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของสังคม อาทิ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ UNDP เป็นต้น

• เรียนรู้วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน (Do/Don’t) โดยโครงการ CSR ของเครือไทยออยล์ มุ่งเน้นให้ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกลสามารถพึ่งพาตนเองบนฐานทุนของแต่ละชุมชน ทั้ง ด้านพลังงานทางเลือก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยกำหนดเป็นแนว ทางการดำเนินงานที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถ บริหารจัดการโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนิน โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย CSR ซึ่งได้มีการจัดทำป็นกระบวนการต่อเนื่องหลังจากการทำ Community Needs Assessment เพื่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การจัดการพลังงาน โดยตัวแทนพันธมิตรและพนักงานจิตอาสาที่มีความชำนาญเรื่องพลังงาน

• สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการตั้งคณะกรรมการชุมชน เน้นการบริการจัดการตนเองเป็นหลักตามหลักการสร้างช่างชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กลับสู่ท้องถิ่น

• สร้างเวทีปราชญ์ชุมชน รวบรวมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ในชุมชนมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในชุมชน

• ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงโครงการต่อไป

การถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ขององค์กร สู่ท้องถิน

เครือไทยออยล์นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและพลังงานเข้าไปพัฒนาสังคมในด้านการพัฒนา พลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสร้าง “ชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งตนเองด้านพลังงานได้อย่าง ยั่งยืน” 

การปลูกฝังจิตอาสาพนักงาน

โครงการจิตอาสาเครือไทยออยล์ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มี ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพร้อมทั้งได้นำความรู้และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า 54 ปี มาร่วมกัน สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ในปี 2558 เครือไทยออยล์ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกันจัดทำโครงการจิตอาสา ผ่านกองทุนกิจกรรมพนักงานจิตอาสาเครือไทยออยล์กว่า 1 5 โครงการ หรือ 7,168 ชั่วโมง จิตอาสาของพนักงาน อันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีมาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งพร้อมที่จะเติบโต เคียงคู่กันอย่างยั่งยืน