กลยุทธ์การดำเนินงาน

กลยุทธ์การดำเนินงาน

  • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เครือไทยออยล์ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้าน CSR ดังนี้

    1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นโครงการที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเครือไทยออยล์อย่างมีนัยสำคัญ

    2. ครอบคลุมกิจกรรม  4 ด้าน ได้แก่ การศึกษาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

    3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ กลุ่ม ปตท. สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

    4. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช่น หน่วยงานราชการ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม