การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  • บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นนํ้ามันและปิโตรเคมี    ที่มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม
    มีคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ
    ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ชาวไทยออยล์ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง บริษัทฯ ได้ปลูกฝังแนวคิดและการปฏิบัติของบุคลากร ในการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อันถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงมีการกำหนด I-Integrity ในค่านิยมองค์กร POSITIVE ซึ่งมีการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามและยังนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโบนัส (Variable Bonus) ของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปอีกด้วย

นอกจากนั้น ไทยออยล์มีการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล หลักการและเกณฑ์ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของสถาบันต่างๆ

จากการดำเนินการต่างๆข้างต้น ส่งผลให้ไทยออยล์ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Verification) ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ เกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) โดยในปี 2565 ได้รับการประเมินที่ 98 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (90-100 คะแนน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14