การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

  • บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นนํ้ามันและปิโตรเคมี    ที่มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม
    มีคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ
    ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
ชาวไทยออยล์ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปลูกฝังแนวคิดและการปฏิบัติของบุคลากร
โดยมุ่งเน้นกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนขององค์กร