การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ความยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์สร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์สร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจ
ในการดำเนินธุรกิจจากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจ
ในการดำเนินธุรกิจจากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูล
ด้านราคานํ้ามัน

กลุ่มไทยออยล์จัดทำข้อมูล ด้านราคาน้ำมันขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง ความรู้ทางด้านตลาดนํ้ามัน ผ่านรายงานสถานการณ์นํ้ามัน และบทวิเคราะห์เชิงลึก

กลุ่มไทยออยล์จัดทำข้อมูล
ด้านราคาน้ำมันขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านตลาดนํ้ามัน
ผ่านรายงานสถานการณ์นํ้ามัน และบทวิเคราะห์เชิงลึก

ลูกค้าสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ด้วยบริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ด้วยบริการที่เป็นเลิศ
ราคาหลักทรัพย์
TOP
  • Last
  • Change (%)
  • Volume (Shares)
  • Open
  • Prior Close
  • P/E
  • -

นักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มไทยออยล์ มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กลุ่มไทยออยล์มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว