การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณและค่านิยมขององค์กร เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ความยั่งยืน

เครือไทยออยล์สร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เครือไทยออยล์สร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เครือไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจ
ในการดำเนินธุรกิจจากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

เครือไทยออยล์สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจ
ในการดำเนินธุรกิจจากชุมชนและสังคม เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ
สิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูล
ด้านราคานํ้ามัน

เครือไทยออยล์จัดทำข้อมูล ด้านราคาน้ำมันขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง ความรู้ทางด้านตลาดนํ้ามัน ผ่านรายงานสถานการณ์นํ้ามัน และบทวิเคราะห์เชิงลึก

เครือไทยออยล์จัดทำข้อมูล
ด้านราคาน้ำมันขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านตลาดนํ้ามัน
ผ่านรายงานสถานการณ์นํ้ามัน และบทวิเคราะห์เชิงลึก

คู่ค้าสัมพันธ์

เครือไทยออยล์มุ่งเน้นการเป็นที่สุดของผู้นำ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นหนึ่งเดียวในใจคู่ค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน

เครือไทยออยล์มุ่งเน้นการเป็นที่สุดของผู้นำ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นหนึ่งเดียวในใจคู่ค้า ที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน

นักลงทุนสัมพันธ์

เครือไทยออยล์ มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เครือไทยออยล์มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว