คำถามที่พบบ่อย

ถ้าลืมรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไร
A : ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านสามารถกดปุ่ม Forget Password เพื่อให้ระบบตั้ง Password ใหม่ไปยัง E-mail ของผู้สมัคร จากนั้น หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยน Password ในภายหลัง สามารถกดปุ่ม Change Password เพื่อเปลี่ยนแปลง Password ใหม่ได้
หากรหัสผ่านที่ได้รับทาง E-mail ไม่สามารถใช้การได้ จะต้องทำอย่างไร
A : ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านสามารถกดปุ่ม Forget Password เพื่อให้ระบบตั้ง Password ใหม่ไปยัง E-mail ของผู้สมัคร จากนั้น หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยน Password ในภายหลัง สามารถกดปุ่ม Change Password เพื่อเปลี่ยนแปลง Password ใหม่ได้
กรณีที่ได้รับ e-mail แจ้งจากระบบว่า มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการกรอกใบสมัครควรทำอย่างไร
A : ผู้สมัครสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ recruitment@thaioilgroup.comหรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 038 – 408 - 500 ต่อ 6274 - 78
หาก upload ข้อมูลหรือเอกสารประกอบในใบสมัครไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร
A : ผู้สมัครสามารถแนบไฟล์ได้ไม่เกินขนาด 10 MB / 1 ไฟล์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบขนาดของไฟล์ก่อน Upload เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้ แต่ผู้สมัครไม่สามารถ Upload ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ recruitment@thaioilgroup.com หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 038 – 408 - 500 ต่อ 6274 - 78
หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในใบสมัคร จะต้องทำอย่างไร
A : ผู้สมัครสามารถ login เข้าระบบมาแก้ไขข้อมูลได้โดยเข้าที่หัวข้อ “แก้ไขข้อมูลใบสมัคร”
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบมีการกำหนดรูปแบบของเอกสารหรือไม่
A : ข้อมูลหรือเอกสารประกอบจะต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word, Microsoft excel, PDF, JPG, PNG ที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB / 1 ไฟล์เท่านั้น
สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่
A : ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยกดเครื่องหมาย + / - ในใบสมัคร
บริษัทฯ มีวิธีการคำนวณอายุของผู้สมัครอย่างไร
A : บริษัทฯ จะใช้วิธีการคำนวณอายุของผู้สมัครโดยอ้างอิงจากปี พ.ศ. ที่เกิดเป็นหลัก เช่น หากสมัครในปี 2557 ผู้สมัครที่เกิดในปี 2530 จะมีอายุ 27 ปี
การกรอกข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อเกี่ยวกับพี่ - น้อง
A : ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อเกี่ยวกับพี่ - น้อง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไปยัง ผู้ที่มีอาวุโสต่ำสุด ซึ่งรวมถึงตัวผู้สมัครด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีพี่ – น้อง ขอให้ใส่ชื่อผู้สมัครลง ในหัวข้อดังกล่าวแทน
หากไม่มีข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ (*) จะทำอย่างไร
A : หากผู้สมัครไม่มีข้อมูลในช่องดังกล่าว สามารถใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) แทนได้
บุคคลใดที่ควรระบุลงในหัวข้อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
A : ผู้สมัครควรจะเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและสามารถติดต่อได้ง่าย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
วิธีการกรอกประวัติการศึกษา
A : ผู้สมัครสามารถกด + / - เพื่อเพิ่มหรือลดประวัติการศึกษา โดยการกรอกประวัติการศึกษาขอให้กรอก เรียงลำดับตั้งแต่ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
วิธีการกรอก วัน เดือน ปี
A : ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลที่เป็นวัน เดือน ปี โดยเลือกจากปฏิทินด้านข้าง ทั้งนี้ หากผู้สมัครจำวันที่ที่แน่นอน ไม่ได้ ขอให้ใส่เป็นวันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ สำหรับกรณีที่ต้องการแจ้งสถานะว่า ปัจจุบันยังคงทำงานหรือกำลัง ศึกษาอยู่ให้ใส่คำว่า “Present” แทนในช่องนั้นๆ
คำว่า “Other Benefits” หมายถึงอะไร
A : คำว่า “Other Benefits” หมายถึง รายได้อื่นที่ผู้สมัครได้รับจากบริษัท นอกเหนือจาก เงินเดือนมูลฐาน อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา เป็นต้น
บริษัทฯ มีการจำกัดอายุการรับสมัครหรือไม่คะ
A : อายุของผู้สมัครขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานที่บริษัทฯ เปิดรับว่า ตำแหน่งนั้นๆ ต้องการ ประสบการณ์มากน้อยเพียงใด แต่ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
หากไม่มีประสบการณ์สมัครงานกับกลุ่มไทยออยล์ได้หรือไม่
A : ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้เช่นกัน หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้
หากยังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถสมัครงานกับกลุ่มไทยออยล์ได้หรือไม่
A : สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ แต่สำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่งที่ต้องการวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จะต้องสอบ TOEIC ให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทฯ จะเรียกสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
หากกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในแต่ละระดับการศึกษา สามารถสมัครงาน กับกลุ่มไทยออยล์ได้หรือไม่
A : สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ และหากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น บริษัทฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
หากยังไม่เกณฑ์ทหาร สามารถสมัครงานกับกลุ่มไทยออยล์ได้หรือไม่
A : สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ แต่ทางบริษัทฯ จะรอให้พ้นจากการเกณฑ์ทหารก่อนจึงจะจ้างเป็นพนักงาน
หากเคยสัมภาษณ์แล้ว สามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่
A : หากผู้สมัครเคยส่งไปสมัครและได้รับการเรียกสัมภาษณ์ภายใน 2 ปีแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องกรอกใบสมัครใหม่ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในใบสมัครได้ในหน้า “แก้ไขข้อมูลใบสมัคร” เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูล ใบสมัครไว้ 2 ปี หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งล่าสุด
หากต้องการตรวจสอบสถานะการสมัครงาน จะทำได้อย่างไร
A : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครงานของตนเองได้ในหน้า “ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน”
ผู้สมัครจะรู้ได้อย่างไรว่า เหมาะสมกับตำแหน่งใด
A : ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลสถานที่ทำงาน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสม ได้ที่หน้าตำแหน่งงานว่าง
หากเอกสารประกอบการสมัครงานไม่ครบ สามารถสมัครได้หรือไม่
A : ผู้สมัครกรอกสมัครได้ทันที และสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเพิ่มเติมเอกสารที่ยังขาดได้ในหน้า “แก้ไขข้อมูลใบสมัคร” หรือส่ง E-mail มาที่ recruitment@thaioilgroup.com
ขั้นตอนการสัมภาษณ์เป็นอย่างไร
A : ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจะสัมภาษณ์กับระดับผู้จัดการแผนก และตัวแทนจากฝ่ายบุคคล และรอบที่ 2 นั้นจะสัมภาษณ์กับระดับผู้จัดการฝ่าย
หากสมัครงานกับกลุ่มไทยออยล์ จะต้องปฏิบัติงานที่ใด
A : กลุ่มไทยออยล์มีสำนักงานทั้งที่กรุงเทพฯ และชลบุรี ดังนั้น สถานที่ปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ที่เลือก เช่น วิศวกรจะปฏิบัติงานที่ชลบุรี เป็นต้น