กิจกรรมและความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการ

ไทยออยล์ แสดงพลัง มุ่งมั่นในการเป็นตัวจริงด้าน CG ในงาน “PTT Group CG Day 2018” ครั้งที่ 10

     พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมด้วยคุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานกลุ่มไทยออยล์ ร่วมแสดงพลังในงาน "PTT Group CG Day 2018: Born to be REAL" ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ คู่ค้าและลูกค้าของกลุ่มปตท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
     การจัดงาน "PTT Group CG Day 2018 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Born to be REAL” โดยได้นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ ส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นในการนำหลัก CG ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สะท้อนถึงการเป็น “ตัวจริง” ของกลุ่ม ปตท. ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็น CG 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังทางสังคม ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความโปร่งใสแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูธนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกลุ่ม ปตท. การเสวนาหัวข้อ “เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท และปิดท้ายด้วยการแสดงละครเวทีจากตัวแทนพนักงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งสะท้อนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงาน
     งาน PTT Group CG Day เป็นกิจกรรมที่กลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น