ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยออยล์รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560 ประเภท “ดีเยี่ยม”

     เมื่อเร็วๆ นี้ คุณพงพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ประเภทรางวัลดีเยี่ยม จาก คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Awards 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     รางวัลรายงานความยั่งยืน Sustainability Report Award 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชนจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน และยกระดับมาตรฐานของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากล โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนำเสนอ

สำหรับบรรณาธิการ
   • เดือนกันยายน 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ของอุตสาหรรมนํ้ามันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) ในกลุ่ม Emerging Markets ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่มีผลประกอบการสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยบริษัทที่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก DJSI จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับ TOP 10% ของอุตสาหกรรมนั้นๆ
   • เดือนมกราคม 2557  ไทยออยล์ยังได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014
   • เดือนกันยายน 2559 DJSI ได้ประกาศให้ไทยออยล์ เป็นสมาชิกของ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้เป็น ผู้นำด้านการบริหาจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่สามโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานดังกล่าวประกอบด้วย อุตสาหกรรมถ่านหินและเชื้อเพลิงพลังงาน (Coal & Consumable Fuels) อุตสาหกรรมอุปกรณ์และให้บริการสำรวจและผลิตพลังงาน (Energy Equipment & Services) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้น (Oil & Gas Upstream and Integrated) อุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) และอุตสาหกรรมบริการคลังและขนส่งน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Storage & Transportation)
   • เดือนมกราคม 2559  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นทีหนึ่งด้านความยั่งยืนโดยประกาศให้ไทยออยล์เป็น Industry Leader ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสามปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016
   • เดือนมกราคม 2560  ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นิรมล ลิขิตประธาน กรกฎ เพชรบุรีกุล
โทร 081 624 2991 โทร 081 989 2292
Email: Niramol@thaioilgroup.com Email: korakoj@thaioilgroup.com