กรอกใบสมัคร

เงือนไข และ ข้อตกลง

 1. 1. บริษัทในเครือไทยออยล์จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  2. ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 2 ปี (นับจากการแก้ไขล่าสุด)
  3. ใบสมัครสามารถแก้ไขได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยท่านสามารถใช้ Log in และ Password ที่ได้รับทาง Email หลังบันทึกใบสมัครครั้งแรก
  4. บริษัทในเครือไทยออยล์จะติดต่อท่านผ่างทาง Email และโทรศัพท์เป็นช่องทางหลัก
  5. เอกสารประกอบการสมัครงานที่จำเป็นต้องมี
   - Application Form ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)
   - Resume
   - สำเนาระเบียนการศึกษา (ใบเกรด) ทุกระดับ เช่น ปวส. ปริญญาตรี เป็นต้น
   - สำเนาบัตรประชาชน
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาเอกสารสำคัญทางการทหาร
   - รูปถ่าย 1 นิ้ว
   - Format การกรอกวันที่ dd.mm.yyyy เป็นปี ค.ศ.
  6. เอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมใบสมัคร จะนำไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์และทำประวัติส่วนบุคคลต่อไป