ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 22
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0–2361–7500
โทรสาร : 0-2361-7498-9
เว็บไซต์ : www.thaioilmarine.com
เลขทะเบียนบริษัท 0105541047578
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 970,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 97,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100
ประวัติความเป็นมา

     บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยขนส่งน้ำมัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ โดยบริษัทฯ ได้ต่อเรือใหม่จำนวน 5 ลำ ณ อู่ Smith Dock ประเทศอังกฤษ ได้แก่ เรือศรีวิชัย เรือลานนาไทย เรือมหาชัย เรือไตรตรึงษ์ และเรือสุวรรณภูมิ รวมระวางบรรทุกทั้งสิ้น 11,500 ตันบรรทุก
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 กลุ่มเจ้าของบริษัทฯ ในขณะนั้น ได้ก่อตั้งบริษัท Thai Oceanic Transportation Company Limited (TOTCO) เพื่อขยายการให้บริการด้านการขนส่งน้ำมันดิบ โดยได้ต่อเรือขนส่งน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ลำ รวมระวางบรรทุกทั้งสิ้น 261,000 ตันบรรทุก ก่อนจะปิดกิจการลงในปี พ.ศ. 2526
     จากนั้น ในปี พ.ศ. 2531 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ไทยขนส่งน้ำมัน จำกัด และรวมเอาทรัพย์สินและบุคลากรของบริษัท ไทยขนส่งน้ำมัน จำกัด เข้าเป็นฝ่ายขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PT) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯได้ต่อเรือเพิ่มขึ้นอีก 5 ลำ ประกอบด้วยเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 3 ลำ (คิดเป็นระวางบรรทุกประมาณ 15,000 ตันบรรทุก) และเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 2 ลำ (คิดเป็นระวางบรรทุกประมาณ 1,200 ตันบรรทุก)
     ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2541 บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ได้ตัดสินใจแยกฝ่ายขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกจากการเป็นฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้จัดซื้อเรือเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น โดยได้ซื้อเรือสถิตธารา ซึ่งเป็นเรือขนส่งปิโตรเคมี นับเป็นเรือขนส่งปิโตรเคมีลำแรกของบริษัทฯ
     จากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีกว่า 17 ปี ปัจจุบัน บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำในการให้บริการเรือขนส่งอย่างครบวงจรในระดับสากล ในฐานะกองเรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ กลุ่ม ปตท. และกลุ่มไทยออยล์ ด้วยกองเรือขนส่งขนาดใหญ่กว่า 1,136,220 ตันบรรทุก และมีเรือหลากหลายขนาดตั้งแต่เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาด 300,000 ตันบรรทุก จนถึงเรือสนับสนุนงานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม ขนาด 120 ตันบรรทุก
     บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ธุรกิจขนส่งอย่างครบวงจรตั้งแต่การดำเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของเรือ ผู้บริหารจัดการเรือและตัวแทนเรือ ตลอดจนขยายสู่ธุรกิจขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ในฐานะบริษัทร่วมทุน บริษัทผู้ถือหุ้น และบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มรวม 7 บริษัทที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ :
เราจะเป็นผู้นำในภูมิภาคในการให้บริการเชิงบูรณาการด้านการขนส่ง เพื่อรองรับตลาดพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
 
พันธกิจ : 
  สนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
  ขยายงาน สร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และพนักงาน
 
กลยุทธ์ : 
  มุ่งเน้นความต้องการด้านกองเรือในกลุ่ม ปตท. และในภูมิภาค
  เน้นเรือขนาดใหญ่ เช่น VLCC, VLGC, LNGC รวมถึงเรือ Crew Boat และเรือบริการแท่นขุดเจาะอื่น
  ขยายการให้บริการและการจัดการด้านโลจิสติกส์ในกลุ่ม ปตท. และเพื่อรองรับ AEC
  ใช้พันธมิตรในการขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ :
1. คุณอธิคม เติบศิริ ประธานกรรมการ
2. คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ กรรมการ
3. คุณนิทัศน์ ครองวานิชยกุล กรรมการ
4. คุณอัจฉรีย์ ตียาภรณ์ กรรมการ
5. คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร กรรมการ
6. คุณภัทรลดา สง่าแสง กรรมการ
 
คณะผู้บริหาร :
1. คุณนิทัศน์ ครองวานิชยกุล กรรมการอำนวยการ
2. คุณวรชาติ เรืองตระกูล รองกรรมการอำนวยการ ด้านธุรกิจ
3. คุณธนกฤต วัฒนาธาดาสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. คุณสกาวรัตน์ แย้มอุทัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นาวาเอก รักชาติ สุริยอัมพร ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยนาวีและเทคนิค
6. คุณภิรมย์ สุวรรณวิสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
7. คุณสุวิทย์ สมปักษ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตัวแทนเรือ/ตัวแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
บริษัทในกลุ่มไทยออยล์มารีน

Thaioil Marine International Private Limited (TOMI)

สถานที่ตั้ง 391A Orchard Road #12-01104, #12-05 & 12-10 Ngee Ann City
Tower A, Singapore 238873
โทรศัพท์ :  +65-6734-6540
โทรสาร :   +65-6734-3397, +65-6734-5801
เลขทะเบียนบริษัท 201021606H (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ Holding Company ลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่งนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 9,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสหรัฐฯ/หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 100

TOP-NYK MarineOne Private Limited (TOP-NYK)

สถานที่ตั้ง 1 Harbourfront Place #13-01, Harbourfront Tower One, Singapore 098633
โทรศัพท์ :  +65-6290-8405
โทรสาร :   +65-6290-2080
เลขทะเบียนบริษัท 201104774G (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 18,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสหรัฐฯ/หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น Thaioil Marine International Pte Ltd. ร้อยละ 50
กลุ่ม NYK ร้อยละ 50

TOP-NTL Private Limited (TOP-NTL)

สถานที่ตั้ง 5 TEMASEK BOULEVARD # 11-02 SUNTEC TOWER FIVE SINGAPORE 038985
โทรศัพท์ :   +65-6361-0383
โทรสาร :    +65-6361-0377
เลขทะเบียนบริษัท 201202478W (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ จัดการกองทุนธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 20,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสิงคโปร์/หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก. นทลิน ร้อยละ 50

TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL Shipping Trust)

สถานที่ตั้ง 5 TEMASEK BOULEVARD # 11-02 SUNTEC TOWER FIVE
SINGAPORE 038985
โทรศัพท์ :   +65-6361-0383
โทรสาร :    +65-6361-0377
เลขทะเบียนบริษัท 2012002 (จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์)
ประเภทธุรกิจ กองทุนธุรกิจ (Business Trust) ลงทุนในกองเรือ
ทุนจดทะเบียน 1,894,000 เหรียญสิงคโปร์
ชนิดของหุ้น หน่วยลงทุน
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 1,894,000 หน่วยลงทุน
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1 เหรียญสิงคโปร์/หน่วยลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 50
บจก. นทลิน ร้อยละ 50

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด (TOP-NS)

สถานที่ตั้ง 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :   02-383-9151-2
โทรสาร :    02-399-1560
เลขทะเบียนบริษัท 0105556123275
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ ฟีดสต๊อกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ทุนจดทะเบียน 150,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 1,500,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 35
บจก. นทลิน ร้อยละ 35
TOP - NTL Shipping Trust ร้อยละ 30

บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS)

สถานที่ตั้ง 223/97 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 22
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :   0-2361-7501-4
โทรสาร :    0-2361-7505
เลขทะเบียนบริษัท 0115554017087
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเลในอ่าวไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ทุนจดทะเบียน 270,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 2,700,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 55
บจก. มาร์ซัน ร้อยละ 45

บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำกัด (TIM)

สถานที่ตั้ง 223/18-20 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 8
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :   0-2745-7711-2
โทรสาร :    0-2745-7713
เลขทะเบียนบริษัท 0105551087343
ประเภทธุรกิจ ให้บริการบริหารจัดการเรือ
ทุนจดทะเบียน 3,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 30,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจก. ไทยออยล์มารีน ร้อยละ 33.3
บจก.นทลิน ร้อยละ 33.3
Thome Ship Management Pte Ltd. ร้อยละ 33.3

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 2/8 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 – 2991 – 9130-59
โทรสาร : 0 – 2533 – 2186
เลขทะเบียนบริษัท 0105534002696
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งนํ้ามันทางท่อ
ทุนจดทะเบียน 8,479,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 84,790,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 8.69