คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน


กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ


กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ


กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ


กรรมการอิสระ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการ