โอกาสเพื่อเยาวชน

โอกาสเพื่อเยาวชน


ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กร เครือไทยออยล์มุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืนและเล็งเห็นว่า การศึกษาถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคต ความหวัง และกำลังสำคัญที่สุดในการพัฒนา ประเทศ ดังนั้น เครือไทยออยล์จึงได้จัดทำโครงการฝึกงานและมอบทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาอีกด้วย