เกี่ยวกับพนักงาน

เกี่ยวกับพนักงาน


กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในไตรมาสที่ 4 ของ ทุกปี

ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เป็น 82.45% ซึ่งใกล้คียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 83% ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่กลุ่มไทยออยล์สื่อสารผลสำรวจไปยังสายงานต่างๆ และนำมาปรับปรุง พร้อมทั้งมีการประเมินสุขภาพ องค์กร (Organization health Index : OHI) โดยอาศัยผลสำรวจฯ ในปี 2555

• ประเด็นสำคัญจากการสำรวจความผูกพันของพนักงานกลุ่มไทยออยล์ในปี 2556 มีดังนี้
• ปัจจัยด้านสภาพแวดฃ้อมในการทำงาน (Work Environment)
• ปัจจัยด้านการบริหารงานของผู้นำระดับสูง (Leading Organization)
• ปัจจัยด้านผลตอบแทน (Total Reward)
• ปัจจัยด้านโอกาสในการเติบโต (Growth Opportunity)