การบริหารบุคลากร

การบริหารบุคลากร


การสร้างความพร้อมด้านบุคลากรยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่จะนำพากลุ่มไทยออยล์ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านปริมาณและขีดความสามารถให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการ เติบโตทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานของระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจน สามารถนำ มาบูรณาการได้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ