นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง

การกระทำการใดๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

แนวปฏิบัติ

1. การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทฯกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง ได้แก่
2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง
2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น