ฝึกงาน

ฝึกงาน

1. ประเภทของการฝึกงาน

• ฝึกงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
• ช่วงเวลา : ตั้งแต่ ต้นเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
• สหกิจศึกษา
• ช่วงเวลา : ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษากำหนด
 
2. การสมัคร และการคัดเลือก

การสมัคร
• กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaioilgroup.com
• ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาที่ recruiment@thaioilgroup.com
เอกสาร
1) Resume
2) Transcript
3) รูปถ่าย 1 นิ้ว
4) สำเนาบัตรประชาชน
5) สำเนาทะเบียนบ้าน
6) เอกสารทางการทหาร

การคัดเลือก
• เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับพิจารณาคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์ โดยบริษัท

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
• เบี้ยเลี้ยง
• ที่พัก
• รถรับ - ส่ง
• การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
• การใช้สโมสรไทยออยล์