การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้


เครือไทยออยล์ได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติการจนถึงฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเติบโตในสายงานตามที่ระบุในแผนพัฒนาพนักงาน เครือไทยออยล์ (Development Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรในแนวทางหลัก (Core Program)