การป้องกันการรั่วไหล

การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี

การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อความ ยั่งยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เนื่องจากการรั่วไหลของ นํ้ามันและสารเคมีปริมาณมากหรือการรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง สามารถ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิต สุขภาพของมนุษย์ ตลอดจน เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้ ดังนั้นกลุ่มไทยออยล์จึงให้ความสำคัญ ต่อการป้องกันการรั่วไหล ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมเพื่อตอบ สนองในกรณีฉุกเฉิน และการติดตามตรวจสอบกระบวนการรักษา ความปลอดภัย
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

 

กลุ่มไทยออยล์ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์อันเนื่องมาจากนํ้ามันรั่วไหล (Oil Spill Contingency Plan) อย่างเต็มรูปแบบทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมการตอบ สนองต่อวิกฤตการณ์ในระดับบริษัทจำนวน 11 ครั้ง รูปแบบ การฝึกซ้อมประกอบด้วยการฝึกความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รวมถึงการตอบสนอง การแก้ไขปัญหา ณ ที่ตั้งในระดับ Oil Spill Table Top Exercise การฝึกซ้อมในพื้นที่จริง เครือฯ มีการฝึกการโรยทุ่นดักนํ้ามันให้กับผู้ที่ทำงานบนเรือของบริษัท และผู้ปฏิบัติงานประจำ ท่าเรือ รวมทั้งการฝึกซ้อมร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามันใน เขตพื้นที่ศรีราชา (IESG Sub Sri Racha) ได้แก่ บริษัท ปตท. และ เอสโซ่

 

การตอบสนองหากเกิดกรณี การรั่วไหลของนํ้ามันหรือสารเคมี

 

เพื่อให้กระบวนการตอบสนองต่อการรั่วไหลของนํ้ามันเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว กลุ่มไทยออยล์กำหนด มาตรการตอบสนองต่อเหตุการณ์รั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมี ไว้ในระดับองค์กร อาทิ แผนปฏิบัติการป้องกันและขจัดมลพิษ ทางนํ้าอันเนื่องมาจากนํ้ามัน นอกจากนี้ ในระดับสากล กลุ่มไทยออยล์รักษาสัมพันธ์อันดีกับผู้เชี่ยวชาญ เช่น Oil Spill Response Limited (OSRL) จาก ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสามารถ ให้การช่วยเหลือและแนะนำในประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การจัดการกับเหตุการณ์รั่วไหลของนํ้ามัน ซึ่ง OSRL สามารถจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาถึงพื้นที่เกิดเหตุภายใน 10 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งเหตุ

 

การติดตามและตรวจสอบกระบวนการรักษาควาปลอดภัย

เพื่อให้การป้องกันเหตุการณ์นํ้ามันรั่วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มไทยออยล์ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน (Emergency Manual) ให้ครอบคลุมแผนฉุกเฉินและการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Emergency and Crisis Management Manual) อย่างน้อยปีละครั้ง และมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้อยู่เวรคอยเหตุฉุกเฉิน (Emergency Duty Personnel) เป็นประจำและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้มีการทวนสอบผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE Auditor)

มาตรการป้องกันอุบัติภัยทางทะเล

 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นํ้ามันรั่วไหลจากการขนถ่าย นํ้ามันในทะเล กลุ่มไทยออยล์ได้จัดทำมาตรการป้องกัน อุบัติภัยทางทะเล ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดกรณีนํ้ามันรั่วไหลทางทะเล การป้องกันอุบัติภัย ทั้งทางด้านวิศวกรรมในขณะสูบถ่ายนํ้ามันด้านการปฏิบัติการ ด้านอุบัติเหตุจากเรือลำอื่นชนขณะนำเรือเข้าผูกทุ่นและขณะ สูบถ่าย นํ้ามัน ด้านภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและการ ระงับเหตุ ฉุกเฉินเมื่อเกิดนํ้ามันรั่วไหล (Oil Spill Response) ซึ่ง มาตรการดังกล่าวได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งมาตรการดังกล่าวให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ รับทราบโดยทั่วกันอย่างสมํ่าเสมอ