ผลิตภัณฑ์และบริการ

สารทำละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

 

          สารทำละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวทำละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ พาราฟิน (Paraffin) อะลิฟาติก (Aliphatic) SBPs มิเนอรัลสปีริต (Mineral spirits) อะโรเมติกส์ (Aromatic) ซึ่งนำไปใช้อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น งานสี (Paint) งานเคลือบผิว (Coating) กาว (Adhesive) หรือตัวประสาน (Sealant) นํ้ายาซักแห้ง (Dry Cleaning Fluid) ยาฆ่าแมลง (Insecticide) กระบวนการสกัดนํ้ามันพืช (Edible Oil) และอุตสาหกรรมยางรถยนต์ (Tire)

สารทำละลายเคมิคอล (Chemical Solvent)

 

          สารทำละลายเคมิคอลได้แก่ แอลกอฮอล์ (Alcohol) คีโตน (Ketone) เอสเทอร์ (Ester) ไกลคอลอีเทอร์ (Glycol Ethers) ซึ่งนำไปใช้ในงานสี (Paint) งานเคลือบผิว (Coating) ทินเนอร์ (Thinner) กาว (Adhesive) หรือ ตัวประสาน (Sealants) นํ้ายาทำความสะอาดกระจก (Windscreen Cleaner) ใช้เป็นสารทำละลายในหมึกพิมพ์ (Ink) และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Household Product)

เคมีภัณฑ์อื่นๆ (Other Chemicals)

          เคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ไดเอธิลีนไกลคอล (Diethylene Glycol) โมโนเอธิลีนไกลคอล (Monoethylene Glycol) และสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) เป็นต้น