ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2993
0 - 2299 - 0003
โทรสาร : 0 - 2797 - 2983
เลขทะเบียนบริษัท 0105551116050
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1,250,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 125,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2993
0 – 2299 – 0003
โทรสาร : 0 – 2797 – 2983
เลขทะเบียนบริษัท 0105551116491
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 120,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ร้อยละ 100

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2993
0 – 2299 – 0003
โทรสาร : 0 – 2797 – 2983

โรงกลั่น: 4 ถนน I-3A นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : 0 – 3868 – 3090
0 – 2299 – 0003
โทรสาร : 0 – 3868 – 3894
0 – 3868 – 3890
เลขทะเบียนบริษัท 0105527011880
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ทุนจดทะเบียน 180,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 1,800,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 80.52

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด

สถานที่ตั้ง Saigon Riverside Office Building, Room 900, 901, 902
2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ : +84 83827 9030-4
โทรสาร : +84 83827 9035
คลังสินค้า Go Dau Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province
โทรศัพท์ : +84 61 3551992-3
โทรสาร : +84 61 3551994
เลขทะเบียนบริษัท 472043000745
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม
ทุนจดทะเบียน 373,520,000,000 VND
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) -
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 100