คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน
IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการ