คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน
IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการอิสระ


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการ